ஒட்டுத் துணியும் மேலாடையும்

எப்பொழுதெல்லாம் எங்கள்

மேலாடை கந்தலாகிறதோ,

அப்பொழுதெல்லாம் நீங்கள்

ஓடி வந்து முழங்குகிறீர்கள்...“இது இனியும் நீடிக்கக் கூடாது”

முடிகின்ற எல்லா வழிகளிலும் உதவி செய்வோம்.

நீங்கள் உற்சாகமாக எஜமானரிடம் ஓடுகிறீர்கள்.

நாங்கள் காத்துக்கொண்டு இருந்தோம்.

நீங்கள் வெற்றிகரமாக

எங்களுக்குப் பெற்று வந்ததைக்

காட்டுகிறீர்கள், ஒரு துண்டுத் துணியை!நல்லது; துண்டுத் துணி சரிதான்.

ஆனால்,

முழு ஆடை எங்கே?எப்பொழுதெல்லாம் பசித்தீயால்

கருகிக் கரைகிறோமோ

அப்பொழுதெல்லாம் ஓடிவந்து

முழங்குகிறீர்கள்.“இது இனியும் நீடிக்கக் கூடாது”

முடிகின்ற எல்லா வழிகளிலும் உதவி செய்வோம்.

உற்சாகம் நிரம்பியவர்களாய்

நீங்கள் எஜமானிடம் ஓடுகிறீர்கள்;

நாங்களோ,

பசித்தீயில் கருகியபடி காத்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.

நீங்கள்,

திரும்பிவந்து வெற்றிகரமாக

எங்களுக்குப் பெற்று வந்ததைக் காட்டுகிறீர்கள்.

நாலு பருக்கைகள்.நல்லது; பருக்கைகள் சரிதான்.

ஆனால் முழுச்சாப்பாடு எங்கே?எங்கள் தேவை

துண்டுத் துணி அல்ல;

முழு ஆடை.பருக்கைகளல்ல;

முழுச் சாப்பாடு

இன்றைய கார்ட்டூன்