கிராமங்களை கைகழுவும் ஆட்சியாளர்கள்

இந்தியா வாழ்வது கிராமங்களில் என் றார் மகாத்மா காந்தி. ஆனால் இன்றைய தினம் கிராமங்கள் எந்த நிலையில் இருக்கின் றன என்பதைப் பார்த்தால், இந்தியா வாழ் கிறதா அல்லது சாகிறதா என்பதைத் தெரிந்து கொள்ள முடியும்.

இன்றைய கார்ட்டூன்